Statut

Before the exams, i always got anxiety, because school can really be tough for you. So, my dad introduced me to this brilliant https://domyhomework.club/ site. And now, i go with positivity in exam hall.

STATUT

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i prawa Stowarzyszenia.

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Klub Inteligencji Katolickiej imienia Prof. Czesława Strzeszewskiego, nazywany w dalszym ciągu „Klub”.

§ 2

Terenem działalności Klubu jest województwo lubelskie, a siedzibą miasto Lublin.

§ 3

Klub posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z napisem: KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ im. Prof. Cz. Strzeszewskiego, Stowarzyszenie zarejestrowane.

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 4

Klub jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem w ramach ustroju Rzeczypospolitej Polskiej mają na celu:

a/ pracę intelektualną, moralną i społeczną w oparciu o naukę Kościoła

katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka

świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych;

b/ pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i szerzenia kultury intelektualnej,

artystycznej i obyczajowej;

c/ przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym takim jak: chuligaństwo

alkoholizm, rozwydrzenie obyczajowe, nieuczciwość w pracy, kradzieże

mienia publicznego itp.

§ 5

Powyższe cele Klub realizuje przez stworzenie możliwości pracy intelektualnej i wychowawczej za pomocą:

a/ organizowanie zebrań otwartych

b/ organizowanie odczytów

c/ organizowanie zebrań dyskusyjnych

d/ organizowanie imprez artystycznych

e/ prowadzenie czytelni czasopism i biblioteki

f/ organizowanie publikacji i wydawnictw

g/ współpracy z innymi organizacjami religijnymi i społecznymi.

Rozdział III

§ 6

Klub zna dwa rodzaje członkowstwa:

a/ członkowie zwyczajni

b/ członkowie uczestnicy

§ 7

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie deklaracji złożonej do Zarządu Klubu, który w tej sprawie podejmuje uchwałę 2/3 głosów swych członków.

Przyjęcie w poczet członków uczestników następuje zwykłą większością głosów Prezydium bądź Zarządu Klubu, na podstawie rekomendacji złożonej przez conajmniej jednego dotychczasowego członka Klubu.

§ 8

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

a/ uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu oraz realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do Zarządu Klubu;

b/ brania udziału w działalności Klubu.

§ 9

Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:

a/ realizowania światopoglądu katolickiego,

b/ ścisłego przestrzegania Statutu, stosowanie się do uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Klubu i wprowadzanie ich w życie,

c/ branie czynnego udziału w działalności Klubu,

d/ regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 10

Członek-uczestnik Klubu ma prawo brania udziału w zebraniach otwartych i dyskusyjnych, odczytach i imprezach oraz korzystania z biblioteki Klubu.

§ 11

Członek-uczestnik Klubu ma obowiązek:

a/ realizowania światopoglądu katolickiego,

b/ ścisłego przestrzegania Statutu,

c/ regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 12

Za nieprzestrzeganie Statutu, Prezudium Zarządu Klubu ma prawo udzielenia członkowi upomnienia, nagany, względnie może członka wykluczyć z Klubu.

Od decyzji Prezydium Klubu członek ma prawo odwołania się do Zarządu Klubu.

§ 13

Przynależność do Klubu oraz prawa i obowiązki ustają z chwilą:

a/ wystąpienia zgłoszonego w Sekretariacie Klubu,

b/ skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez sześć miesięcy,

c/ wykluczenia z Klubu w trybie § 12 Statutu.

Rozdział IV

Ustrój i władze Klubu.

§ 14

Władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu, Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna.

§ 15

Do zakresu działania Walnego Zebrania Klubu należy:

a/ wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Klubu rocznego sprawozdania,

c/ ustalenie wytycznych programowych działalności Klubu,

d/ rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

e/ udzielenie lub odmawianie absolutorium Zarządowi Klubu,

f/ uchwalenie Statutu oraz jego zmiany,

g/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

h/ podejmowanie uchwały we wszystkich innych sprawach, które ze względu na swą szczególną wagę wymagają przejawu woli całego Klubu.

§ 16

Do ważności uchwał Walnego Zebrania Klubu w pierwszym terminie konieczna jest obecność conajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Uchwały Walnego Zebrania Klubu w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów obecnych na sali członków zwyczajnych z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności conajmniej połowy członków zwyczajnych Klubu.

§ 17

Walne Zebranie Klubu jest zwołane przez Zarząd Klubu raz do roku z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed datą zebrania, ustaloną w dwóch terminach w odstępie półgodzinnym. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu jest zwoływane na skutek decyzji Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub na życzenie 1/3 członków zwyczajnych.

§ 18

Zarząd Klubu kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Klubu.

§ 19

Zarząd Klubu składa się z 5-11 członków zwyczajnych z wyboru. Zarząd Klubu ma prawo kooptowania do swego grona nowych członków w ilości nie większej jak 2/5 ogólnej liczby wybranych członków Zarządu.

§ 20

Zarząd Klubu wybierany jest wraz z Komisją Rewizyjną na trzy lata.

§ 21

Prezydium Zarządu Klubu konstytuuje się z grona członków wybranych z Zarządu w liczbie pięciu osób, w tym: Prezes, 2 Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.

§ 22

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej jak raz na kwartał.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy w szczególności:

a/ wybór Prezydium Zarządu Klubu,

b/ realizacja wytycznych działalności Klubu, zatwierdzenie roboczych planów pracy Klubu i uchwalenie budżetu oraz czuwanie nad wykonaniem uchwał Zarządu Klubu,

c/ kooptowanie nowych członków Zarządu Klubu,

d/ ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

e/ zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Klubu,

f/ podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn,

g/ podejmowanie uchwał w przedmiocie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążania nieruchomości, przyczym uchwały te wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

§ 24

Prezydium Zarządu Klubu jest władzą wykonawczą Zarządu Klubu. Do zakresu działania Prezydium należy w szczególności:

a/ kierowanie w oparciu o ustalone plany, działalnością Klubu,

b/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu i Zarządu Klubu,

c/ opracowanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań

i wniosków oraz regulaminów i wydanie wszelkich instrukcji wewnętrznych,

d/ gospodarowanie funduszami i majątkiem Klubu w granicach określonych

budżetem, dodatkowymi funduszami i specjalnymi oraz dokonywanie

niezbędnych zmian budżetowych w granicach obowiązujących przepisów,

e/ zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju

pełnomocnictw,

f/ reprezentowanie Klubu,

g/ składanie sprawozdania na posiedzenie Zarządu Klubu z wykonanych prac.

§ 25

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Klubu łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem

lub na podstawie upoważnienia Prezesa inni członkowie Prezydium.

§ 26

Uchwały Zarządu Klubu oraz Prezydium podejmowane są z zastrzeżeniem § 7 zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.

§ 27

Komisja Rewizyjna w składzie 3-5 członków zwyczajnych wybranych na Walnym Zebraniu Klubu jest organem kontrolującym działalność Klubu. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrola działalności organizacyjnej Klubu,

b/ kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Klubu

c/ składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Klubu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,

d/ występowanie do Prezydium Zarządu Klubu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu Klubu.

§ 28

Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo kooptować do swego składu dalszych członków zwyczajnych do liczby ogólnej 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Klubu.

Rozdział V

§ 29

Fundusze Klubu składają się:

a/ z wpisowego i składek członkowskich,

b/ darowizn, subwencji, dotacji.

§ 30

Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Klubu jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI Sekretarz Klubu § 31 Zarząd Klubu w miarę potrzeby i w ramach preliminarza budżetowego zatrudnić może płatny personel pomocniczy. Sekretarz Klubu może funkcję swą pełnić odpłatnie.

Rozdział VII

Rozwiązanie Klubu

§ 32

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, przy obecności conajmniej połowy ogółu członków zwyczajnych, powziętej większością 2/3 głosów. Walne Zebranie decyduje również o sposobie przekazania majątku rozwiązanego Klubu.

Zmiany w Statucie zatwierdzone zostały postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 14.09. 1995 roku /Sygn. akt Ns Rej St 148/95/ oraz z dnia 27.06.2000 roku /Sygn. akt Ns Rej. St 281/00/.