Zeszyty Społeczne to rocznik lubelskiego KIK-u poświęcony przede wszystkim analizie polskiej rzeczywistości oraz zachodzących w niej zmian w perspektywie nauczania społecznego Ojca Św. Jana Pawła II i Episkopatu Polski.

Rada Naukowa ZS:

prof. dr hab. Franciszek ADAMSKI

prof. dr hab. Ryszard BENDER (przewodniczący)

ks. bp dr Antoni DYDYCZ OFMCap

dr Józef DUDA

ks. bp dr Edward FRANKOWSKI

prof. dr hab. Bogumił GROTT

prof. dr hab. Grażyna KAROLEWICZ

prof. dr hab. Stefan KUROWSKI

ks. bp dr hab. Adam LEPA

prof. dr hab. Stanisław OLCZAK

prof. dr hab. Mirosław PIOTROWSKI

prof. dr hab. Adam RODZIŃSKI

prof. dr hab. Mieczysław RYBA

ks. bp prof. dr hab. Kazimierz RYCZAN

o. prof. dr hab. Janusz ZDUBNIEWEK ZP

ks. prof. dr hab. Witold ZDANIEWICZ SAC

Spis treści wydanych do tej pory numerów Zeszytów Społecznych:

– „Klub Inteligencji Katolickiej. Jednodniówka” 1993[1]

Rozmowa z prof. dr. hab. Czesławem Strzeszewskim, założycielem Klubu i prezesem Zarządu w latach 1976-1983 1
Rozmowa z prof. dr. hab. Ryszardem Benderem, od 1983 roku prezesem Zarządu KIK, Senatorem RP 1
Kalendarium KIK 2
E.B., Inspiracje i osiągnięcia 2
W obronie praw i tożsamości narodu i państwa. Z wystąpień Prezesa KIK prof. Ryszarda Bendera na forum Senatu RP (fragmenty) 3
A.Z. Jurkiewicz, Ruch katolicko-społeczny 5
S. kard. Wyszyński, Jan Paweł II, Wolność wymaga kierownictwa sumienia 6
Zarząd Klubu 11
R. Bender, O polski ład w eterze 12
Jesteśmy nie tylko dla siebie… 13
E. Balawajder, Niebezpieczne iluzje 14
Odeszli od nas 14
Pielgrzymki 16

– „Klub Inteligencji Katolickiej. Jednodniówka” 1994, nr 2

E. Balawajder, Mistrz. Jubileusz 90-lecia urodzin profesora Czesława Strzeszewskiego 1-4
Stanisław K. Olczak, Papieska służba pasterska Jana Pawła II 5
R. Bender, Chrześcijańska demokracja w Polsce 6
S. Gajewski, SKMA „Odrodzenie” w Lublinie 1920-1939 7
Ks. W. Piwowarski, Pluralizm społeczności w państwie 8
Ks. J. Mariański, Społeczna rola Kościoła w wolnym społeczeństwie 9
Cz. Strzeszewski, Akcja Katolicka a ewangelizacja 10
Ks. S. Kowalczyk, Liberalizm a prawda 11
M. Piotrowski, Szanse i zagrożenia katolickiego nurtu politycznego w Polsce 12
A. Z. Jurkiewicz, Stronnictwo Pracy w Lublinie w latach 1945-1946 13
Jan Paweł II, Naukę społeczną Kościoła trzeba głosić na „dachach” 14
Kalendarium KIK 14
J. Zabłocki, Likwidacja katolicyzmu społecznego 16
E. Balawajder, Demokracja – znaki zapytania 18
Ks. D. Karasek, Potrzeba religii w życiu społecznym 20
K. Motyka, Dni Praw Człowieka 26
Tydzień Społeczny ’94 26
Akcja Katolicka 27
E.B., Jubileusz 28

– „Zeszyty Społeczne KIK” 1995, nr 3

Wrogowie Kościoła podają sobie ręce – rozmowa z ks. abpem J. Michalikiem l
Ks. abp B. Pylak, Potrzeba świadectwa 3
T. Rydzyk CSSR, O publiczny wymiar wiary 3
Ks. W. Piwowarski, Państwo w społecznym nauczaniu Kościoła 7
Ks. J. Mariański, Kościół wobec problemów społecznych 9
Ks. J. Krukowski, Problemy wokół ratyfikacji konkordatu 11
Ks. S. Kowalczyk, Liberalizmu koncepcja człowieka 13
Ks. F. J. Mazurek, Znaczenie czynnika ludzkiego w życiu gospodarczym 16
Ks. F. Kampka, Homo ethicus, u źródeł przemian społeczno-gospodarczych 19
T. Przeciszewski, Koncepcja systemowa społecznej gospodarki rynkowej 20
A. Jabłoński, Demokracja. Legitymizacja władzy a etos obywatelski 23
J. Kard. Glemp, Ewangelia wobec polityki 24
Pobożni czy zaangażowani? – rozmowa z P. Niteckim 26
Recenzje i omówienia (E. Balawajder) 28
R. Dzwonkowski SAC, Polscy księża – działacze społeczni w Rosji 29
R. Bender, Ruch chrześcijańsko-społeczny w Polsce w czasie II wojny światowej 31
J. Zabłocki, Emigracyjne Stronnictwo Pracy 36
S. Gajewski, Zasada solidarności według abpa Z. Felińskiego 39
M. Piotrowski, Z dziejów polskiej chadecji 41
J. Twardy, Amnestia 1947 na Lubelszczyźnie 42
E. Balawajder, Sylwetki 46
I Tydzień Społeczny 48

– „Zeszyty Społeczne KIK” 1996, nr 4

Sprawiedliwość i pokój – rozmowa z ks. bp. K. Ryczanem 1
Cz. Strzeszewski, Zasady społeczne 4
Ks. W. Piwowarski, Własność w społecznym nauczaniu Kościoła 5
Ks S. Kowalczyk, Rola samorządu w państwie obywatelskim 6
Ks. J. Mariański, Kościół i środki społecznego przekazu 8
Ks. J. Krukowski, Prawa i wolności człowieka w projekcie Konstytucji 11
T. Przeciszewski, Ochrona środowiska w katolickiej myśli społecznej 12
Ks. F. Kampka, Człowiek pracy w związkach zawodowych 15
R. Dzwonkowski SAC, O popularyzację katolickiej nauki społecznej 18
Ks. F. Mazurek, Czy możliwy jest „liberalizm katolicki” 20
P. Nitecki, Prawda dającą wolność 28
I. Niećko, Idea demokracji światowej Jacques’a Maritaina 29
Recenzje i omówienia 32
R. Bender, Pierwsze inicjatywy społeczne w Królestwie Polskim 35
H. Przybylski, Geneza i rozwój międzynarodowego ruchu chrześcijańsko-demokratycznego 38
J. Zabłocki, Chrześcijańsko-Demokratyczna Unia Europy Środkowej (UDEC) 40
S. Gajewski, Zwycięstwo programu ks. S. Stojałowskiego 42
A. Zawisza, Katolicka nauka społeczna a „polityka katolicka” 44
J. Reder, Rozważania o patriotyzmie 47
Wolność a prawda moralna 50
Sylwetki 52
Lubliniana 54
60-lecie pracy naukowej prof. Cz. Strzeszewskiego 56

– „Zeszyty Społeczne KIK” 1997, nr 5

O jedność w prawdzie – rozmowa z ks. biskupem E. Frankowskim 1
Jan Paweł II, Do członków KIK 2
Ks. P. Nitecki, Ku wolności wyswobodził nas Chrystus 3
Ks. W. Piwowarski, Zaangażowanie polityczne Kościoła 5
Ks. J. Krukowski, Zastrzeżenia do nowej Konstytucji 9
Ks. S. Kowalczyk, Państwo a problem sprawiedliwości społecznej 11
Ks. J. Mariański, Religia i sens życia 12
J. Turowski, Zagrożenia współczesnej rodziny 15
Ks. F.J. Mazurek, Kapitalizm nie jest jedyną alternatywą socjalizmu realnego 16
Ks. J. Szymczyk, Dobro osoby a dobro wspólne 19
Ks. S. Fel, Bezrobocie – współczesna kwestia społeczna 20
Ks. T.W. Bąk, Nieodzowność katolickiej nauki społecznej 22
R. Dzwonkowski SAC, Decatheliser, depoloniser, depraver 23
E. Balawajder, Natura demokracji chrześcijańskiej 24
Recenzje i omówienia 26
Z nauczania Prymasa Polski 29
R. Bender, U źródeł ruchu chrześcijańsko-społecznego w Polsce 30
S. Gajewski, Znaczenie kultu św. Wojciecha i św. Stanisława 33
M. Lewandowska, Katolicki uniwersytet ludowy 36
M. Piotrowski, Antoni Ciszak – działacz chrześcijańsko-społeczny? 37
M. Ryba, Religia i etyka społeczna 39
A. Jabłoński, „My naród polski” 40
A. Bender, Św. Wojciech w sztuce polskiej 43
Gość Klubu 45
J. Kuzicki, Papieskie pielgrzymowanie do Ojczyzny 47

– „Zeszyty Społeczne KIK” 1998, nr 6

Jan Paweł II, Nauczanie społeczne Kościoła w programie nowej ewangelizacji 1
Ks. W. Piwowarski, Ustrój państwa w nauczaniu społecznym Kościoła 4
J. Turowski, Relacje między religią a narodem i państwem 7
F.J. Mazurek, Mity o prawach społecznych człowieka 11
Ks. J. Mariański, Kościół w Polsce wobec problemu bezrobocia 17
Ks. S. Kowalczyk, Biblijna interpretacja sprawiedliwości 20
J. Turowski, Regiony – regionalizm – lokalizm 23
R. Dzwonkowski SAC, Społeczny charakter katolicyzmu 25
Jubileusz prof. Ryszarda Bendera (E. Niebelski) 26
Jubileusz ks. prof. S. Kowalczyka (ks. J. Szymczyk, A. Jabłoński, J. Liniewicz) 27
Ks. J. Szymczyk, O nową jakość kultury 30
A. Jabłoński, Błędy w myśleniu społeczno-politycznym 33
Z. Narecki, Humanizacyjne przesłanie Kościoła u progu trzeciego tysiąclecia 36
Kalendarium KIK 38
R. Bender, U źródeł ruchu chrześcijańsko-społecznego w Polsce (2) 39
Recenzje i omówienia 42
Z. Szpakowski, Bp A. S. Sapieha – protektor chrześcijańskich związków zawodowych 43
E. Balawajder, W. Korfantego wizja katolicyzmu społecznego 45
Pomiędzy etyką a polityką – ks. P. Pawliszak 47
I. Goddeeris, Polacy w Belgii w XIX i XX w. 48
A. Bender, Muzea kościelne i klasztorne w Polsce 50

„Zeszyty Społeczne KIK” 1999, nr 7

Kościół nigdy nie zrezygnuje z nawracania – rozmowa z ks. kard. H. Gulbinowiczem, Abpem Wrocławskim l
Społeczny wymiar Jubileuszu Odkupienia – list Episkopatu Polski 2
J. Turowski, Prawa człowieka u podstaw ładu normatywnego w społeczeństwie 5
Ks. W. Piwowarski, Dwa konteksty polityczne działalności Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej 7
J. Krukowski, Znaczenie Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską 10
F. Mazurek, Integralność praw rodziny 13
Ks. J. Mariański, Odpowiedzialność człowieka za środowisko naturalne 21
Ks. S. Kowalczyk, Koncepcja wolności klasyków liberalizmu 25
Ks. J. Kupny, Kościoły chrześcijańskie a życie społeczne 28
Ks. J. Szymczyk, Kościół a państwo 30
A. Jabłoński, Kryzys autorytetów społecznych w „cywilizacji globalnej” 32
Ks. A. Zwoliński, Kościół potrzebny demokracji 36
J. Turowski, Naród a patriotyzm i nacjonalizm 39
Ks. S. Fel, Kapitał ludzki a katolicka nauka społeczna 41
Recenzje i omówienia 45
Kalendarium KIK 46
R. Bender, Ignacy Paderewski a ruch chrześcijańsko-społeczny 50
H. Przybylski, Władysław Tempka, czyli konsekwencja i rzetelność w polityce 51
S. Gajewski, Stronnictwo Konstytucyjno-Katolickie na Kresach Wschodnich 53
E. Balawajder, Wojciecha Korfantego myśli o człowieku, państwie i społeczeństwie obywatelskim 55
A. Bender, Jezuici i dominikanie – ich działalność kulturalna i społeczna przy sanktuarium Marki Bożej Bolesnej w Jarosławiu 59
Sylwetki członków Prezydium Episkopatu Polski 60

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2000, nr 8

Społeczny horyzont Jubileuszu (E. Balawajder) 3
Prawda i wolność istnieją razem – rozmowa z Prymasem Polski JE Ks. Józefem Kard. Glempem 5
Ks. W. Piwowarski, Zasada pomocniczości a wspólnota rodzinna 11
S. Partycki, Katolickie korzenie systemu społecznej gospodarki rynkowej 21
Ks. J. Mariański, Media między rynkiem i etyką 29
Ks. J. Szymczyk, Mass media a rzeczywistość społeczna 43
R. Dzwonkowski SAC, Kościół katolicki a tożsamość narodowa wiernych 51
F.J. Mazurek, Społeczny model Unii Europejskiej 61
R. Bender, Polska przedmurzem chrześcijaństwa i jednoczącej się Europy 71
J. Zawada, Sytuacja rodziny w Europie 79
Ks. S. Kowalczyk, Koncepcja demokracji Y. R. Simona 87
Ks. J. Kupny, O etykę w polityce 95
Ks. A. Zwoliński, Ekologia i polityka 99
Ks. J. Kupny, 2000 – rokiem etyki w samorządzie terytorialnym 111
E. Kuraciński, Liberalizm w ujęciu Bertranda Russella 115
S. Gajewski, Początki duszpasterstwa akademickiego w Polsce 127
A. Bender, Pomniki ofiar zbrodni katyńskiej 137
Sylwetki (wspomnienie o prof. Cz. Strzeszewskim) 143

Dokumenty (przemówienie Jana Pawia II) 147

Recenzje i omówienia 151
Kalendarium KIK 163

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2001, nr 9

Od redakcji (E. Balawajder) 3
Zbadać – ocenić – działać. Z ks. abp. Damianem Zimoniem, Metropolitą Katowickim, rozmawia Edward Balawajder 5
F.J. Mazurek, Aktualność i znaczenie nauczania społecznego Stefana kardynała Wyszyńskiego na przełomie stuleci 15
Ks. S. Kowalczyk, Chrześcijańska idea ładu społecznego w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego 51
J. Staniszkis, Postkomunistyczne państwo w poszukiwaniu tożsamości 59
Ks. J. Mariański, Ubóstwo w świecie a solidarność międzyludzka 69
F. Adamski, Sytuacja materialna rodziny u początków III Rzeczypospolitej 85
M. Marczewski, Uczestnictwo rodziny w życiu i posłannictwie Kościoła 93
Ks. J. Kupny, Nowa ewangelizacja w rodzinie 109
Ks. W. Piwowarski, Kapłani i biskupi – kierownictwo i kościelna komunikacja 117
Ks. A. Zwoliński, Upowszechnienie własności 131
J. Turowski, Metropolitalna urbanizacja świata 143
Ks. J. Szymczyk, Koncepcja ładu porozumień międzygrupowych w ujęciu Stanisława Ossowskiego 149
D. Olszańska, Wzór osobowy obywatela w opinii przedstawicieli polskiej inteligencji katolickiej (na przykładzie KIK w Lublinie i w Warszawie) 159
R. Bender, Katolickie stowarzyszenia rzemieślnicze i robotnicze w Polsce w XIX-XX wieku 177
S. Gajewski, Początki Chrześcijańskiej Demokracji w Królestwie Polskim 185
S. Fel, Oswald von Nell-Breuning SJ i jego udział w tworzeniu encykliki Quadragesimo anno 195
J. Rabiński, Poglądy społeczne Konstantego Turowskiego w latach 1929-1939 217
Z. Szpakowski, NSZZ „Solidarność” w perspektywie historycznej 227
A. Bender, Troska Stefana kardynała Wyszyńskiego o odbudowę i budowę świątyń 237
L. Kowieski, Ostatnia tajna misja unitów podlaskich w 1905 roku 247

Dokumenty:
Demokracja i wartości. Przesłanie Ojca św. Jana Pawła II do uczestników
VI Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych 253
Słowo biskupów polskich na temat niektórych problemów społecznych 256

Recenzje i omówienia 261
Kalendarium 275

„Zeszyty Społeczne KIK” 2002, nr 10

Od redakcji (E. Balawajder) 3
Solidarność – rozwój – pokój. Z ks. bp. Antonim Dydyczem, Ordynariuszem Drohiczyńskim, rozmawia Mieczysław Ryba 5
E. Balawajder, Człowiek drogą Kościoła i społeczeństwa. Prof. Joachim Kondziela (1932-1992) 13
J. Kondziela, Przyszłość Europy w świetle wypowiedzi Jana Pawła II 23
F.J. Mazurek, Czy istnieją wartości uniwersalne i obiektywne? 27
Ks. S. Kowalczyk, Zasady integracji narodów i państw 41
Ks. J. Mariański, Wolność jako osobliwa wartość w świetle społecznego nauczania Kościoła 49
Ks. J. Bajda, Moralna ocena zagrożeń społecznych i politycznych dla Polski 67
J. Krukowski, Zasady finansowania i opodatkowania Kościoła w Polsce 77
Ks. J. Kupny, Ku społeczeństwu obywatelskiemu 91
Ks. J. Szymczyk, Elementy zasady równości społecznej 99
S. Fel, Pokój i jego zagrożenia 109
Z. Skwierczyński, Wkład Encyklopedii Katolickiej w upowszechnianie katolickiej nauki społecznej 123
M. Miczyńska-Kowalska, Etyczne aspekty współczesnego regionalizmu na przykładzie Polski 133
G. Adamczyk, Przemiana wartości – proces nieodwracalny? Rolanda Ingleharta i Helmuta Klagesa modele zmiany społecznej 141
E. Smyczek OFM, Dynamika przemian moralnych w świadomości młodzieży licealnej 155
R. Bender, Relacje dyplomatyczne między władzami PRL a Stolicą Apostolską po drugiej wojnie światowej 169
S. Gajewski, Duchowieństwo a ruch spółdzielczy w Królestwie Polskim (1905-1914) 183
M. Ryba, Wizja narodu polskiego na łamach „Ateneum Kapłańskiego” i „Kultury” w latach trzydziestych XX w. 193
M. Jeżowski CMF, Luigi Sturzo – socjolog i polityk w sutannie 203
A. Bender, Mecenat Anny z Sanguszków Radziwiłłowej w kościołach i klasztorach Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVIII wieku 211
K. Przybyłko, Wspomnienie o ks. Stanisławie Wiśniewskim (1932-1999) 219

Dokumenty:
Globalizacja i etyka. Przesłanie Ojca św. Jana Pawła II do uczestników VII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych 223
Biskupi polscy wobec integracji europejskiej 226

Recenzje i omówienia 231
Kalendarium 255

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2003, nr 11

Od redakcji (E. Balawajder) 3
Bp S. Wielgus, Kościół katolicki dziś: zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi wyjścia 5
Ks. J. Mariański, Kościół katolicki w Polsce w okresie transformacji ustrojowej 33
Ks. S. Kowalczyk, Chrześcijańska idea patriotyzmu 51
R. Bender, Geneza i rozwój Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce po 1956 r. 59
R. Dzwonkowski, Kościół w konfrontacji z totalitaryzmami XX wieku 67
Ks. A. Zwoliński, Opcja preferencyjna na rzecz ubogich 75
W. Szymczak, Ubóstwo jako kwestia społeczna i wyzwanie dla społeczności lokalnej 87
Z. Skwierczyński, Kościół wobec konfliktów zbrojnych 103
M.M. Czarniecki, Media – chaos – etyka. Kilka uwag aksjologicznych o pierwszej władzy 113
Ks. J. Szymczyk, Myśl społeczno-polityczna eurazjatyzmu 123
E. Balawajder, „Kwestia społeczna” w życiu i postawie ideowej Konstantego Turowskiego (1907-1983) 133
J. Kostek, Spółdzielczość w województwie lubelskim w przededniu drugiej wojny światowej 147
Ks. J. Dębiński, Polska wieś w II Rzeczpospolitej 165
J. Rabiński, „Tezy ideowe Chrześcijańskich Związków Zawodowych” z 1938 r. w świetle katolickiej nauki społecznej 177
M. Ryba, Koncepcja wychowania na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego” w okresie międzywojennym 183
S. Gajewski, Bł. Zygmunt Szczęsny Feliński i Juliusz Słowacki. Dzieje przyjaźni 195
A. Bender, „Ewangeliści” i „Credo” – najwcześniejsze polskie serie tapiserii 201
L. Kowieski, Ks. Wincenty Przesmycki (1848-1917?) 211

Dokumenty:
Wychowywać do solidarności. Przesłanie Ojca św. Jana Pawła II do uczestników VIII Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii Nauk Społecznych 217

Recenzje i omówienia 221
Kalendarium 239

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2004, nr 12

Od redakcji (E. Balawajder) 3
Media, demokracja i wychowanie. Z Ks. Bp. Adamem Lepą, członkiem Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, rozmawia Edward Balawajder 5
Ks. J. Mariański, Percepcja Kościoła jako instytucji społeczno-religijnej 15
J. Krukowski, Wartości religijne w życiu publicznym 31
Ks. S. Kowalczyk, Personalistyczne i etyczne podstawy ekonomicznych praw człowieka 41
Z. Skwierczyński, Katolicka nauka społeczna wobec liberalizmu 53
R. Dzwonkowski SAC, Parareligijny charakter komunizmu 65
J. Mazur OSPPE, Kairos Akcji Katolickiej w optyce „znaków czasu” 75
R. Bender, Okrągły Stół (komuniści-opozycja-Kościół) 85
Ł. Czuma, Profesor Czesław Strzeszewski w mojej pamięci 101
H. Przybylski, Media jako źródło nowych doktryn i ruchów politycznych 109
M. Ryba, Młodzież w polityce. Rozważania na kanwie myśli narodowej XIX i XX wieku 121
M. Miczyńska-Kowalska, Polska polityka strukturalna w aspekcie integracji z Unią Europejską 129
Ks. J. Szymczyk, Dylematy współczesnej socjologii polskiej 139
M. Jedynak, Wartości prorodzinne w świadomości osób z dysfunkcją narządu ruchu (na przykładzie województwa lubelskiego) 149
M. Ponczek, Rola sportu w programie parafiad dzieci i młodzieży w Polsce 159
E. Balawejder, Kuncewiczówka – dokument przeszłości 169
A. Bender, Złocone kurdybany we wnętrzach sakralnych i świeckich w Polsce 177

Dokumenty:
Globalizacja a dobro całej rodziny ludzkiej. Przesłanie Ojca św. Jana Pawła II do uczestników IX Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych 185
Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę. Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej 188
Słowo biskupów polskich z okazji przyjęcia Polski do Unii Europejskiej 192

Recenzje i omówienia 199
Kalendarium 225

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2005, nr 13

Od redakcji 3
Bp S. Stefanek TChr, Rodzina największym dobrem narodu 5
Ch. Probst, Mózg i dusza z punktu widzenia neurochirurga 13
Ks. J. Bajda, Stosunek do życia miarą cywilizacji 27
B. Grott, Duchowość niemiecka w oczach polskich powojennych interpretatorów zagadnienia 43
R. Bender, Pakt Ribbentrop-Mołotow. W 66. rocznicę zbrodni 57
R. Dzwonkowski SAC, Duchowy Kościół w więzieniach i łagrach ZSRS (1939-1965) 69
J. Rabiński, Encyklika Laborem exercens Jana Pawła II – problematyka i kontekst historyczny 83
T. Brzustowski, Starcie z władzą – trzej lubelscy działacze społeczni i ich konflikt z władzą ludową 89
M. Ryba, Totalitaryzm komunistyczny w polskiej oświacie w latach czterdziestych XX wieku 99
R. Dobrowolski, Młodzież narodowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1919-1939) – rys historyczny 115
S. Miedziak, Próba oceny realizacji zadań ustawowych przez Narodowy Bank Polski na rzecz krajowej gospodarki 129
B. Misztal, Demografia i polityka. Fenomen pustej kołyski 139
I. Kawiernikowa, Naród i jego miejsce w hierarchii wartości środowiska „Naszego Dziennika” 151
M. Król, Zbrodnie II wojny światowej: „polskie obozy koncentracyjne” i odpowiedzialność Niemców 165
S. Olejniczak, Homoseksualna rewolucja kulturalna. Antychrześcijańskie oblicze rewolucji kulturalnej 171
B. Misztal, Polska plemienna 181
J. Banaś, Wierzyć, ale i rozumieć 187
M. Sagan, Wychowanie do patriotyzmu poprzez literaturę 191
A. Bender, Acupictura – „malarstwo igłą” w polskich średniowiecznych szatach liturgicznych 197

Dokumenty:
Testament Ojca Świętego Jana Pawła II 203
Życzenia świąteczne od abpa Stanisława Dziwisza 208
List kondolencyjny KIK do Watykanu 209
List gratulacyjny KIK do Ojca św. Benedykta XVI 210

Recenzje i omówienia 21l
Kalendarium 219

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2006, nr 14

Od redakcji 3
Bp I. Dec, Personalistyczna wartość pracy ludzkiej – w XXV-lecie encykliki Laborem exercens 5

Historia
R. Dzwonkowski SAC, Kościół katolicki w ZSRS (1917-1991) 13
B. Bernacki, Propaganda antyreligijna na ziemiach północno-wschodnich II RP w latach 1939-1941 na łamach polskojęzycznej „prasy gadzinowej” 33
T. Brzustowski, Figurant „Piotr” – biskup lubelski Piotr Kałwa w oczach bezpieki 49
R. Bender, Koniec przyjaźni Stalin-Hitler. 22 czerwca 1941 59
B. Grott, Polacy i Ukraińcy. Dwa nacjonalizmy i dwie etyki 69
M. Czernecki, Narodowcy w kulturze dwudziestolecia międzywojennego. „Prosto z mostu” – oblicze ideowe czasopisma 83
S. Krajski, Problem integracji europejskiej w polskiej literaturze katolickiej do 1939 r. 89
M. Ryba, Wybory samorządowe w Lublinie w roku 1916 105
K. Dowgiałło, Dekompozycja wielkiej wspólnoty. Rzeczpospolita – wiek XVII 113
R. Drabik, Problematyka zakonna w Konstytucjach Sejmowych w l. połowie XVII wieku 121
A. Bender, Krakowskie złotnictwo sakralne i świeckie w XVII wieku 135

Społeczeństwo
T. Ślipko SJ, Homoseksualizm z punktu widzenia etyki katolickiej 145
J. Banaś, Dziedzictwo, któremu na imię Polska. Nauczanie Jana Pawła II o narodzie i Ojczyźnie 155
M. Szepietowski, Od regionalizacji do dezintegracji 165
G. Wiński, Mit jako kategoria analizy politycznej (część I) 173

Wychowanie
A. Maślach, Kapłan i pedagog – Kazimierz Lutosławski 183
M. Sagan, Nauczyciel humanista wobec wyzwań współczesności 193
A. Brzózka, Wychowawczy walor retoryki klasycznej 201
M. Dyś, Seksualność i erotyzm w przekazie medialnym 209
P.T. Nowakowski, Kim są współczesne dzieci ulicy? 219

Dokumenty
Prezes KIK w Lublinie prof. zw. dr hab. Ryszard Bender senatorem RP 227
Listy od Metropolity Krakowskiego abpa Stanisława Dziwisza 228

Recenzje 231
Kalendarium 259

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2007, nr 15

Od redakcji 3
Abp A. Nossol, Troska Kościoła o budowę zjednoczonej Europy jako wspólnoty wartości i kultury 5

Historia
T. Brzustowski, Antymarksista naukowy i popularyzatorski, czyli o. Innocenty Józef Maria Bocheński i Stefan Kisielewski oraz ich nieszablonowe idee 21
B. Grott, Co o operacji „Wisła” powinno się wiedzieć? 27
J. Gołębiowski, Hiszpańska wizja Europy w latach izolacji 1945-1955 41
R. Bender, Zafałszowana historia – Krajowa Rada Narodowa (31 X 1943-II 1947) 47
W. Poliszczuk, Zbrodnie OUN w świetle moralności, polityki i nauki (reminiscencje sprzed trzech lat) 57
Ł. Czuma, Ignacy Czuma – życie i twórczość 69
K. Przybyłko, Wspomnienie o ks. Władysławie Smerece (1907-1983) 95
M. Ryba, Reakcja Lubelszczyzny na traktat brzeski 1918 r. 103
R. Polak, August Cieszkowski a katolicyzm 111
Z. Zieliński, „Idea ewolucji”? Liga Polska 1848-1850 119
J. Banaś, Matka bibliotek polskich. Dzieło braci Andrzeja i Józefa Załuskich 129
A. Bender, Lubelskie złotnictwo sakralne i świeckie w XVII w. l41

Społeczeństwo
R. Dzwonkowski SAC, Najnowsza emigracja polska – problemy duszpasterskie 151
P.S. Mazur, Odpowiedzialność władzy za dobro wspólne w kontekście współczesnej marginalizacji państwa 163
E.A. Matula, Człowiek w filozofii Karola Wojtyły 171

Wychowanie
E. Narecka, Wychowanie młodzieży a mass media, subkultury, grupy destrukcyjne 185
P. Kwiatkowski, Subkultury młodzieżowe i muzyka: czy jest w nich coś złego? 189
D. Kuncewicz, Czym przyciągają grupy destrukcyjne? 197
M. Narecki, Gry komputerowe i RPG – atrakcyjność i zagrożenia 203
O. G. Lordieck, Podstawowe założenia „pedagogiki amigoniańskiej” 217
D. Zalewski, Neuropedagogika, czyli koniec pedagogiki 225
M. Sagan, Filozoficzne podstawy programu szkolnego 231
P.T. Nowakowski, Właściwości dydaktyczne nauczycieli akademickich 245

Dokumenty
List gratulacyjny KIK w Lublinie do JE ks. abp. dr. Kazimierza Nycza 251
Podziękowanie ks. abp. Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego 252

Polemiki
Naukowe manowce Grzegorza Motyki (W. Poliszczuk) 253

Recenzje 277
Kalendarium KIK 293

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2008

Od redakcji …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

BP STANISŁAW NAPIERAŁA, Bez Boga nie ma nadziei. Teza wiodąca encykliki Benedykta XVI Spe salvi ………………………………………….5

Historia

ZYGMUNT ZIELIŃSKI, Polska – bezpieczne eldorado Grossów ……………………………………………………………………………………………………….15

ROMAN DZWONKOWSKI SAC, Polskie badania wschodnie po 1989 r. Kościoły katolickie ………………………………………………………………21

BOGUMIŁ GROTT, Polacy na Białorusi ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

RADOSŁAW BRZÓZKA, Historia w ujęciu Eryka Voegelina ……………………………………………………………………………………………………………….45

MARIAN SZOŁUCHA, Zasady polityki gospodarczej Stanisława Głąbińskiego i Stanisława Grabskiego ………………………………………….. 65

RYSZARD POLAK, Kwestia ukraińska w publicystyce politycznej Feliksa Konecznego ……………………………………………………………………..81

RYSZARD BENDER, Kim był Feliks Dzierżyński? ……………………………………………………………………………………………………………………………….95

AGNIESZKA BENDER, Król Zygmunt III Waza – złotnik, jubiler, bursztynnik…………………………………………………………………………………….113

 

Społeczeństwo

RADOSŁAW BRZÓZKA, W trosce o misję publiczną Rada Programowa Radia Lublin w latach 2004–2008 ………………………………………123

GRZEGORZ WIŃSKI, Mit jako kategoria analizy politycznej (część II*) ……………………………………………………………………………………………..131

ARKADIUSZ MAŚLACH, Geopolityczne położenie Polski w publicystyce „Nowej Myśli Polskiej”………………………………………………………..137

 

Wychowanie

PIOTR S. MAZUR, Klasyczna koncepcja wychowania w epoce konsumpcji ………………………………………………………………………………………163

MAŁGORZATA SAGAN, Kształcenie charakteru w praktyce szkolnej ………………………………………………………………………………………………..171

MAREK DYŚ, Telewizja i Internet – co przyciąga i co zagraża młodym………………………………………………………………………………………………191

RECENZJE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..211

KOMUNIKATY ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….215

KALENDARIUM KIK ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….219

Zawartość „Zeszytów Społecznych KIK” 1–15 (1993–2007) ……………………………………………………………………………………………………………… 221

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2009

OD REDAKCJI ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

BP WACŁAW TOMASZ DEPO, Z Maryją Królową Polski troszczymy się o życie narodu ……………………………………………………………………………….. 5

Historia

BOGUMIŁ GROTT, Wiktor Poliszczuk – historyk ukraińskiego nacjonalizmu …………………………………………………………………………………………………17

SAMUEL P. PACHOLSKI OSPPE, Warszawska Pielgrzymka Piesza w zainteresowaniu SB wg doniesień tajnego współpracownika

ps. „Turysta”………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

LUCYNA KULIŃSKA, Przyczyny i przebieg ludobójczej akcji ukraińskich nacjonalistów przeciwko polskiej ludności Małopolski Wschodniej

w czasie II wojny światowej…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

ROMAN DZWONKOWSKI SAC, Od potępienia „opium dla ludu” do jego akceptacji. Religia w ZSRS 1917–1991………………………………………………71

RYSZARD BENDER, Sekretarze Episkopatu Polski Odrodzonej 1918–1946……………………………………………………………………………………………………. 85

MARIAN SZOŁUCHA, Wątki narodowe w koncepcjach ekonomicznych Romana Rybarskiego………………………………………………………………………..89

MIECZYSŁAW RYBA, Ewolucjonizm czy kreacjonizm? Uwagi na marginesie pracy De idee religionis genesi in evolutionismo

darvino-spenceriano ks. Idziego Radziszewskiego ……………………………………………………………………………………………………………………………………….105

NORBERT BORATYN, Ludność rosyjska Warszawy i Mazowsza w polityce Cesarstwa Rosyjskiego wobec ziem polskich zaboru rosyjskiego

w XIX i na początku XX wieku ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111

AGNIESZKA BENDER, Zabytkowe budowle wokół rynku we Lwowie …………………………………………………………………………………………………………….125

 

Społeczeństwo

PIOTR S. MAZUR, Suwerenność państwa narodowego w świecie globalnym ……………………………………………………………………………………………….135

LUCYNA KULIŃSKA, Moralność w polityce?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..143

ARKADIUSZ MAŚLACH, Obraz SLD na łamach „Myśli Polskiej” i „Nowej Myśli Polskiej” w latach 1999–2001 …………………………………………………161

KS. ZYGMUNT ZIELIŃSKI, „Profesor” Bartoszewski contra Erika Steinbach. Wojna prywatna na koszt państwa ……………………………………………181

JANUSZ ZBUDNIEWEK ZP, O bezprawiu ludzi prawa słów kilka …………………………………………………………………………………………………………………….187

 

Wychowanie

JACEK BANAŚ, Problemy współczesnej edukacji a edukacja filozoficzna ………………………………………………………………………………………………………. 195

DARIUSZ ZALEWSKI, Edutainment a kształtowanie charakteru ……………………………………………………………………………………………………………………. 205

MAŁGORZATA SAGAN, Szkoła – kuźnią talentów czy zaprzepaszczonych szans? …………………………………………………………………………………………. 209

PIOTR T. NOWAKOWSKI, Pracownik akademicki jako „dostarczyciel wiedzy” ………………………………………………………………………………………………. 217

 

RECENZJE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..227

 

DOKUMENTY

Przemówienie marszałka seniora Ryszarda Bendera na 1. posiedzeniu Senatu RP w dniu 5 listopada 2007 r. …………………………………………… 241

 

KOMUNIKATY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 243

KALENDARIUM KIK ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………245

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2010 

 

OD REDAKCJI (Radosław Brzózka) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

BP TADEUSZ BRONAKOWSKI, Wychowanie najważniejszym wyzwaniem polskiej szkoły………………………………………………………………………………….5

 

Historia

RADOSŁAW BRZÓZKA, Ku trzeciej fali postępu – rozumienie dziejów w futurologii Alvina Tofflera ………………………………………………………………..13

AGNIESZKA SZOŁUCHA, Zmagania z poddaństwem, czyli komunizm powojenny. Rzecz o prozie Włodzimierza Odojewskiego ……………………..29

RAFAŁ DRABIK, Inwigilowanie prorządowych partii politycznych przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie ………………..49

RAFAŁ ŁĘTOCHA, Obóz Wielkiej Polski. Między politycznym realizmem a romantyzmem ……………………………………………………………………………….65

MIECZYSŁAW RYBA, Cywilizacyjne aspekty polityki Romana Dmowskiego ………………………………………………………………………………………………………75

LUCYNA KULIŃSKA, Z dziejów II Rzeczpospolitej. Terroryzm w międzywojniu …………………………………………………………………………………………………83

JUSTYNA C. KUSEK, Powstanie stowarzyszenia kobiet pracujących samodzielnie „Przezorność” ……………………………………………………………………. 95

RYSZARD BENDER, Udział duchowieństwa polskiego w ruchu narodowym i chrześcijańsko-społecznym na przełomie XIX i XX w. ………………..113

AGNIESZKA BENDER, Sztuka polskich Ormian ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121

 

Człowiek i społeczeństwo

PIOTR S. MAZUR, Bezduszna antropologia w natarciu …………………………………………………………………………………………………………………………………… 131

ROMAN DZWONKOWSKI SAC, Czy Instrukcja Erga migrantes dotyczy Polaków na Wschodzie? …………………………………………………………………….. 139

MARIAN SZOŁUCHA, Korzyści i koszty ewentualnego przystąpienia Polski do strefy euro. Próba antycypacji …………………………………………………145

ARKADIUSZ MAŚLACH, Struktura informacji w „Naszym Dzienniku” ……………………………………………………………………………………………………………….163

ZYGMUNT ZIELIŃSKI, Aby nam się żyło lepiej i dostatniej ………………………………………………………………………………………………………………………………. 171

 

Wychowanie

ALINA BRZÓZKA, Sposoby popularyzacji filozofii z perspektywy językoznawczej …………………………………………………………………………………………….183

MAŁGORZATA SAGAN, Edukacja polonistyczna we współczesnej szkole ………………………………………………………………………………………………………… 191

JACEK BANAŚ, Przewodnik na ścieżkach prawdy. Nauczyciel filozofii we współczesnej szkole ………………………………………………………………………… 203

 

RECENZJE, OMÓWIENIA, POLEMIKI

Czy teologia historii to „pobożny bełkot pseudohistoryczny”? Na marginesie pewnej „recenzji” (Zygmunt Zieliński)……………………………………….. 209

Zagadnienia wrogiej polityki PRL wobec Kościoła w świetle badań ks. dra hab. Dominika Zamiatały (Janusz Zbudniewek OSPPE)……………………215

W kręgu zagadnień europejskich (Mieczysław Ryba) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..229

 

DOKUMENTY

Z Rady Europy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….231

Niewola, tułaczka, wojenka… Z Ignacym Benderem we Włoszech (Tadeusz Żukowski) …………………………………………………………………………………….241

 

KALENDARIUM KIK …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..253

 

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2011

 

OD REDAKCJI …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

BP ANDRZEJ F. DZIUBA, Kultura chrześcijańska a naród w przepowiadaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski…………………………………………..5

 

Historia

ROMAN DZWONKOWSKI SAC, Kapłan „podpolnik” – duszpasterz w ukryciu………………………………………………………………………………………………………………35

JANUSZ ZBUDNIEWEK ZP, Zespolone ogniwa: kult Najświętszej Maryi Panny i narodowy patriotyzm w trzech ostatnich wiekach ……………………………45

RAFAŁ DRABIK, Wybory do Sejmu w styczniu 1947 r. Analiza działań UB w powiecie lubelskim…………………………………………………………………………………85

BOGDAN SEKŚCIŃSKI, Represyjna polityka władz komunistycznych wobec ludności wiejskiej na Lubelszczyźnie w 1946 roku ……………………………….. 95

RYSZARD BENDER, Roman Dmowski, jakim zapamiętałem go z dzieciństwa ……………………………………………………………………………………………………………119

AGNIESZKA BENDER, Teatr Stary w Lublinie. Dzieje, architektura i wystrój wnętrza ………………………………………………………………………………………………. 123

 

Człowiek i społeczeństwo

PIOTR S. MAZUR, Naród i jego elity ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133

RADOSŁAW BRZÓZKA, Relacje między społecznościami naczelnymi w myśli o. Jacka Woronieckiego ………………………………………………………………………139

KAROL WOŁEK, Polacy na Wyspach …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………157

JAKUB JAROSŁAW SOKÓŁ, Łużyckie debaty polityczne. Serbołużyckie Stronnictwo Narodowe/Łużycki Alians a

Związek Serbów Łużyckich „Domowina” – dyskusje i spory ……………………………………………………………………………………………………………………………………..163

JACEK BANAŚ, Heraklit z Efezu a fundamenty teorii liberalizmu ………………………………………………………………………………………………………………………………175

 

Wychowanie

PIOTR S. MAZUR, Wychowanie w czasach kryzysu autorytetów ………………………………………………………………………………………………………………………………183

MAŁGORZATA SAGAN, Rzeczywista jakość kształcenia w polskich szkołach ……………………………………………………………………………………………………………193

 

RECENZJE, OMÓWIENIA, POLEMIKI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 199

Nacjonalizm w diagnozie współczesnych polskich badaczy. Wybrane zagadnienia (Agata Kotowska) …………………………………………………………………….208

Józef Wysocki: „Teki edukacyjne IPN. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947” ………………………………………………………………………………………….216

 

DOKUMENTY…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..251

Z Rady Europy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..251

Przemówienie senatora Ryszarda Bendera na XVI Walnym Zebraniu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej ……………………252

 

KALENDARIUM KIK ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 255

 

 – „Zeszyty Społeczne KIK” 2012

 

Od redakcji 3

Abp Andrzej Dzięga, Wyprzedził pokolenie. Na piątą rocznicę śmierci Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego …………………………………………………………… 5

Ryszard Bender, Polska i sąsiedzi Niemiec w polityce zagranicznej Konrada Adenauera……………………………………………………………………………………………. 11

Ks. Zygmunt Zieliński, Psychiczne uwarunkowania osiedlania się w powojennych Niemczech u Polaków z doświadczeniami okupacyjnymi

(na terenach włączonych do Rzeszy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

 

Historia

Bogumił Grott, Od historyzmu do rasizmu. Proces narastanie niemieckiego szowinizmu w XIX wieku i na początku wieku XX-tego …………………………. 31

Bogumił Grott, Dmowski w krzywym zwierciadle Grzegorza Krzywca …………………………………………………………………………………………………………………………55

Agnieszka Bender, Czerwień w dawnych ubiorach i szatach liturgicznych ………………………………………………………………………………………………………………… 65

 

Człowiek i społeczeństwo

Piotr Mazur, Wkład o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca w kulturę humanistyczną …………………………………………………………………………………………………..77

Eliza Księska, Działalność wychowawcza Akcji Katolickiej i ,,Odrodzenia” w okresie międzywojennym w diecezji lubelskiej……………………………………… 87

Elżbieta Bolibok, Ewa Grodecka, Uczyć czy wychowywać? Wyzwania i dylematy współczesnej szkoły ………………………………………………………………………101

 

Ekonomia

Marian Szołucha, Zdezagregowane podejście do korzyści i kosztów wprowadzenia euro w Polsce …………………………………………………………………………109

Krzysztof Tenerowicz, Spadek przychodów abonamentowych a sytuacja finansowa polskich mediów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem

radiofonii publicznej w okresie 2007-2010 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119

 

Kalendarium KIK ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131

 

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2017

 

Klub Inteligencji Katolickiej – w służbie Bogu i Ojczyźnie………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

Prof. Ryszard Bender – współzałożyciel i wieloletni prezes KIK…………………………………………………………………………………………………………………………………….9

Bp Adam Lepa, 1050. rocznica chrztu Polski. Dzieje wierności……………………………………………………………………………………………………………………………………15

Abp Mieczysław Mokrzycki, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego: najnowsza historia. 25 lat wolności, demokracji i dyskryminacji……………….19

Jarosław Rabiński, Czesław Strzeszewski (1903–1999) – krótkie spojrzenie na postać nietuzinkową……………………………………………………………………………27

Radosław Brzózka, Lubelskie dla życia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

Eryk Łon, O potrzebie utrzymania waluty narodowej………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

Piotr Stanisław Mazur, Wiarygodność jako roztropna prawdomówność……………………………………………………………………………………………………………………..49

Robert T. Ptaszek, Chrześcijaństwo i islam – dwie wizje religijnego uniwersalizmu…………………………………………………………………………………………………….. 61

Paweł Skrzydlewski, Władysław Tatarkiewicz – logos i ethos wychowawcy inteligencji polskiej…………………………………………………………………………………….75

Mirosław Szumiło, Walka o rząd dusz. Znaczenie obchodów Milenium Chrztu Polski w 1966 r…………………………………………………………………………………… 87

Cezary Taracha, Gorzkie żale, skarb polskiej duchowości i kultury, dla papieża Franciszka i świata hiszpańskiego…………………………………………………….. 101

Włodzimierz Osadczy, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego. Nowy ośrodek badań nad tematyką kresową w Lublinie……………………………………….105

Mieczysław Ryba, „Vade Mecum” – pismo Klubu Myśli Społeczno-Politycznej (KUL)…………………………………………………………………………………………………….109

 

Wspomnienia członków Klubu „Vade Mecum”

Artur Zawisza, Gorące serca i chłodne umysły……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..125

Marek Dobrowolski, „Vade Mecum” szkołą formacji postaw………………………………………………………………………………………………………………………………………..129

Mirosław Król, Przygotowanie do służby publicznej……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132

Mieczysław Ryba, Kuźnia politycznego myślenia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135

Artur Soboń, Klub „Vade Mecum” miejscem formacji politycznej…………………………………………………………………………………………………………………………………138

Marta Choromańska, Szkoła odpowiedzialności…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..140

Jan Bondyra, Nie musimy być cool……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….145

Tomasz Rzymkowski, Przygoda i misja…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………155

Dawid Florczak, Jubileusz 30-lecia Klubu „Vade Mecum”………………………………………………………………………………………………………………………………………………169

Kamil Sulej, „Vade Mecum” – wyjątkowy czas życia akademickiego………………………………………………………………………………………………………………………………174

Piotr Plisiecki, Herb Klubu „Vade Mecum”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….178

Uroczystość 40-lecia KIK w Lublinie i 30-lecia Klubu „Vade Mecum”……………………………………………………………………………………………………………………………..182

25-lecie reaktywowania struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie. Spotkanie z abp. Mieczysławem Mokrzyckim, Lublin, 9 maja 2016 r. …………………..198

 

Kalendarium KIK…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..199

 

 

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2019

Klub Inteligencji Katolickiej w służbie miastu i Polsce……………………………………………………………………………………………………………………….3

Ks. Józef Aszkiełowicz, 11 listopada 2018 roku – 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski…………………………………………………………..9

Paweł Skrzydlewski, Cywilizacyjne podstawy niepodległości Polski. Uwagi nie tylko filozoficzne…………………………………………………….15

Cezary Taracha, Błogosławiony biskup Władysław Goral a uniwersytet katolicki w Lublinie……………………………………………………………45

Radosław Brzózka, Autorytet, funkcjonariusz, antyautorytet. Elity społeczne i ich kryzys……………………………………………………………….53

Małgorzata Sagan, Zakładnicy systemu…………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

Radosław Brzózka, Polska szkoła – nadzieje i zagrożenia………………………………………………………………………………………………………………..69

Przemysław Czarnek, Ph.D., Natural Law in Europe – foundation or a forgotten reality?………………………………………………………………..81

Ryszard Zajączkowski, „Na miejscu Kościoła nie może stanąć nic”. W kręgu myśli i pisarstwa Józefa Czechowicza………………………….97

  1. Cyprian Janusz Moryc OFM, Renesans lubelski – sen o stylu narodowym………………………………………………………………………………….105

Agnieszka Gieroba, Cud lubelski 1949 r. streszczenie wydarzeń……………………………………………………………………………………………………139

Robert T. Ptaszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski – od początku na straży prawdy………………………………………………………………………..143

Agnieszka Bender, Uroczystość przyznania Nagrody im. prof. Ryszarda Bendera………………………………………………………………………….147

Teresa Krasowska, Obchody 700-lecia Lublina w duchu chrześcijaństwa i patriotyzmu…………………………………………………………………149

Paweł Skrzydlewski, Konferencja naukowa „LUBLIN 700 LAT CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KULTURY”…………………………………………………………..153

Przeciw homoterrorowi i epatowaniu seksualnością………………………………………………………………………………………………………………………159

Uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. Ryszarda Bendera 11 listopada 2017……………………………………………………………………………..161

Obchody 700-lecia miasta Lublina 12 czerwca 2017……………………………………………………………………………………………………………………… 161

Obchody 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz promocja książki prof. Mieczysława Ryby 25 kwietnia 2018…………176

Gala Niepodległości w Lublinie 7 października 2018……………………………………………………………………………………………………………………….192

Kalendarium KIK……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..193

– „Zeszyty Społeczne KIK” 2020

Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie w służbie Kościołowi i Narodowi……………………………………………………………………………………………….5

Ks. Tadeusz Guz, Główne linie ideologicznego ataku III Rzeszy Niemieckiej na Kościół rzymskokatolicki………………………………………………9

Pablo de la Fuente de Pablo, Algunas consideraciones sobre la situación de la Iglesia polaca durante… …………………………………………..17

Ks. Józef Maciąg, Błogosławiony Władysław Goral – siewca i pasterz… ……………………………………………………………………………………………….25

Ks. Robert Ogrodnik, Kwestie społeczne w duszpasterstwie ks. dr. Władysława Gorala………………………………………………………………………35

  1. S. Jadwiga Rowicka AI, Związki bł. bp. Władysława Gorala ze Zgromadzeniem Sług Jezusa………………………………………………………………43

Cezary Taracha, Ksiądz Adam Feliks Czuk – pierwszy biograf bł. bp. Władysława Gorala…………………………………………………………………….59

Ks. Jarosław R. Marczewski, Dokumentacja życia i świętości bp. Władysława Gorala (1898-1945)……………………………………………………….83

Adam Redzik, Okoliczności nadania Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski…………………………………………………..93

Alina Gromaszek, Błogosławiony bp. Władysław Goral patronem mojej szkoły………………………………………………………………………………….105

Ireneusz Sadurski, Ryszard Wilson – zapomniany powstaniec styczniowy i lekarz oświęcimski………………………………………………………….137

Damian Zychowicz, Wobec komunizmu. Krytyka realiów komunistycznej Polski………………………………………………………………………………. 151

Aneksy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..179

Kalendarium KIK…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………193

Litania do bł. bp. Władysława Gorala………………………………………………………………………………………………………………………………………………….195

[1] Pod takim tytułem ukazały się pierwsze dwa numery periodyku Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, datowanego każdorazowo na 15 maja danego roku, czyli na Dzień Katolicyzmu Społecznego.